Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu informacyjnego Internetowej Kujawsko-Pomorskiej Poradni Rodzinnej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 – niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

 – część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Strona internetowa posiada narzędzie zwiększające dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Katarzyna Michalska, poradnia@kppr.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 649 48 50. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej poradnia@kppr.org.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna w Toruniu posiada 1 lokalizację.

1) Główna siedziba znajduje się w budynku przy ulicy Wola Zamkowa 12A w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie: 

 • dostęp do budynku zapewnia podjazd,
 • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, 
 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez dostęp do windy, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Poradni, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • informacje na temat załatwiania spraw w Poradni udzielane są  na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 649 48 50 lub poprzez pocztę elektroniczną poradnia@kppr.org.pl,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze tuż przy wejściu głównym, a także na pierwszym,
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Poradni,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • zainstalowano w obiekcie windę wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
 • schody wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Poradni. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Poradni, kontaktując się z pracownikiem Poradni, na adres e-mail: poradnia@kppr.org.pl, telefonicznie:  56 649 48 50. Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online

 

  Skip to content